Kategorie produktów
Wydawnictwo PSYCHOSKOKWydawnictwo PsychoskokRegulamin

Regulamin

 

Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o.  

ul. Chopina 9 pok. 23, 62-510 Konin
NIP: 665-299-37-28, REGON: 302679877, KRS: 0000502155
SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł

 

Adres korespondencyjny:

 

Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o.  

ul. Spółdzielców 3/325

62-510 Konin

 

REGULAMIN NEWSLETTERA

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), wydawnictwo PSYCHOSKOK Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, publikuje niżej regulamin newslettera:

1. Usługa newslettera świadczona jest przez Wydawnictwo na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Programu należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

2. Uczestnictwo w newsletterze polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez Wydawnictwo na stronie internetowej. Wyrażenie chęci do uczestnictwa w Programie przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

3. Wydawnictwo nie będzie udostępniało powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.

4. Klient, dzięki uczestnictwu w newsletterze, ma prawo do czerpania korzyści w postaci dodatkowych rabatów, promocji, gratisów, itp., na zasadach określonych w kolejnych newsletterach.

 

 

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU

 

!Funkcja sklepu chwilowo niedostępna ze względu na prace przygotowawcze.!

 

SŁOWNICZEK:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku. Dni ustawowo wolne od pracy nie są uwzględniane.

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim psychoskok.pl dokona skompletowania i wysłania zamówienia lub dokona skompletowania i dostarczenia zamawianych książek lub do punktu odbioru zamówień.

Punkt odbioru zamówień – jest to lokal przedsiębiorstwa psychoskok.pl, w którym można odbierać towary zarezerwowane do zakupu osobistego przez Klienta. Adres Punktu odbioru zamówień wskazany jest na stronie psychoskok.pl między innymi w zakładce „Kontakt”.

Faktura Pro-Forma – faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia. Nie są natomiast dowodami księgowymi, o których mowa w § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz. 1475 ze zm.)

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Produkt – rzecz ruchoma, w tym książki utrwalone na nośniku materialnym, oferowane przez Wydawnictwo Psychoskok za pośrednictwem Sklepu.

Plik – niezapisane na nośniku materialnym treści cyfrowe, a w szczególności ebook, audiobook  oferowane przez Wydawnictwo Psychoskok za pośrednictwem Sklepu, w ramach świadczenia usług.

 

 

1. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

1.1. Zamówienia można składać:

a) 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://www.psychoskok.pl/;

b) W punkcie odbioru zamówień;

c) Telefonicznie (Dział Obsługi Klienta).

Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia.

Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a wydawnictwem Psychoskok jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

W przypadku zamówień wysyłkowych, towar jest wysyłany na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie oraz numer telefonu kontaktowego osoby odbierającej przesyłkę.

 

2. CENY

 

2.1. Ceny na stronie psychoskok.pl zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

2.2. Ceny znajdujące się przy każdej książce nie zawierają kosztów dostawy.

2.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie psychoskok.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest proporcjonalnie do cen książek na fakturze lub paragonie.

 

3. FORMY PŁATNOŚCI

Zapłaty za zamówienia można dokonać:

3.1. Gdy zamówienie jest odbierane w punktach odbioru zamówień:

a) Osobiście gotówką gdy zamówienie jest odbierane w Punkcie Odbioru Zamówień

3.2. Gdy zamówienie ma być wysłane:

b) Osobiście gotówką (pobranie) – przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej wykonującej usługę dostarczenia paczki.

3.3. Poprzez system szybkich przelewów elektronicznych.

3.4. Przelewem bankowym na konto: Pekao SA 26 1240 1415 1111 0010 5708 0645

Aby uniknąć opóźnień w księgowaniu i w celu prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.
Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez psychoskok.pl zapłaty za zamówienie.

 

4. WARUNKI MODYFIKACJI ZAMÓWIEŃ, ZWROTÓW ORAZ REKLAMACJI

 

4.1. Modyfikacja zamówienia

4.1.1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu spakowania paczki.

4.1.2. Zmian można dokonać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta (patrz: zakładka „Kontakt”)

4.1.3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z części lub całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta (w terminie do 7 dni), z którego płatność została dokonana.

 

4.2. Prawo odstąpienia od umowy / zwrot towaru 

4.2.1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez psychoskok.pl. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym psychoskok.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez psychoskok.pl).

4.2.2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć psychoskok.pl na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do psychoskok.pl na adres:

Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o.

ul. Spódzielców 3/325
62-510 Konin
z dopiskiem „zwrot”.

Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy.

4.2.3. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.2.4. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, psychoskok.pl prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania na piśmie lub na podany przez Klienta w oświadczeniu adres e-mail.

4.2.5. psychoskok.pl niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem punktu 4.2.1. niniejszego Regulaminu.

4.2.6. psychoskok.pl dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.2.7. psychoskok.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.2.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

4.3 Warunki reklamacji

4.3.1. psychoskok.pl zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówiony przedmiot bez wad fizycznych, zmniejszających jej wartość lub użyteczność, o właściwościach, o których klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia oraz w stanie zupełnym, jak również prawnych.

4.3.2. Aby zgłosić reklamację, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie lub e-mailem (patrz: zakładka „Kontakt”).

4.3.3. psychoskok.pl w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.

4.3.4.Warunki rozpatrzenia reklamacji:

a) Dostarczenie wadliwej książki lub płyty wraz z dowodem zakupu lub jego kopią do punktu odbioru zamówień, z którego była odbierana, lub gdy było to zamówienie wysyłkowe, należy odesłać wadliwy towar na adres:

Wydawnictwo Psychoskok Sp. z o.o.
ul. Spódzielców 3/325
62-510 Konin
z dopiskiem „reklamacja”.

 

b) W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – psychoskok.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku braku możliwości naprawy i wymiany towaru (np. z powodu wyczerpania nakładu), Klient ma prawo odstąpić od umowy, a psychoskok.pl zwróci Klientowi całkowitą należność za reklamowany towar w terminie 14 dni. Klient może również – zamiast odstępowania od umowy – żądać stosownego obniżenia ceny.

 

 

5. DANE OSOBOWE

5.1. Rejestrując się wpsychoskok.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia.

5.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

5.3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.