Uroczystość GLORIA POLONIAE z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja - książki autorzy - Wydawnictwo Psychoskok
Kategorie produktów
Wydawnictwo PSYCHOSKOKWydawnictwo PsychoskokAktualnościUroczystość GLORIA POLONIAE z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja

Uroczystość GLORIA POLONIAE z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja

27 kwietnia 2022 / Agnieszka

Fundacja Polonia Union we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Muzeum Niepodległości w Warszawie oraz z partnerami i patronami medialnymi zapraszają na uroczystość historyczno-artystyczną z okazji 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 oraz 25-lecia uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

„GLORIA POLONIAE” cytat ten z całą pewnością wyraziście oddaje ducha wydarzeń sprzed laty. W tym roku 3 maja obchodzimy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji – Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Gdy 3 maja 1791 r. Sejm Czteroletni zwany Wielkim uchwalił Ustawę Rządową Rzeczypospolitej Obojga Narodów znaną jako Konstytucja 3 Maja, państwo polsko-litewskie stało się pierwszym w Europie i drugim na świecie krajem, w którym przyjęto ustawę zasadniczą. Był to postępowy i odważny akt prawny, inicjujący szereg reform. Konstytucja, jak na tamte czasy, stanowiła bardzo nowatorskie posunięcie. Kształtowała bowiem podwaliny praworządności Rzeczypospolitej Obojga Narodów, wprowadziła będący dziś ogólnoświatowym standardem konstytucyjnym trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, niosła gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości oświecenia. Była również wyrazem woli obrony niepodległości po I rozbiorze dokonanym przez Austrię, Prusy i Rosję w 1772 roku.

„Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu” – ta zwięzła definicja suwerenności narodu zawarta w artykule V majowej konstytucji stała się nie tylko mottem polskiego parlamentaryzmu, ale przede wszystkim podstawową zasadą ustrojową, obowiązującą do dziś. „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu” – stanowi jeden z pierwszych artykułów obecnie obowiązującej konstytucji z 1997 r., 25-lecie uchwalenia której obchodzimy również w 2022 r. Konstytucja z 1997 r. stała się podstawą bezpieczeństwa Polski. Wyrwała kraj instytucjonalnie z postsowieckiego poplątania kompetencji. W ostatnim ćwierćwieczu dorosło pokolenie obywateli Rzeczypospolitej, dla których wolne wybory, gwarancja prawa do prywatności, zabezpieczenie prawa własności stały się niezaprzeczalną oczywistością.

Odwołując się do wspólnego dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów, oba te kraje wspierają naszych sąsiadów: Ukrainę, stojącą dziś na straży swojej suwerenności i integralności terytorialnej w zmaganiach z rosyjską agresją i okupacją oraz naród białoruski, który zasługuje na wolność i demokrację w niepodległym państwie.

Uroczystość uświetniająca wydarzenia ważkie w historii kraju to swego rodzaju lekcja historii i patriotyzmu oraz upamiętnienia dorobku naszych przodków. Przywiązanie do Ojczyzny jest wartością samą w sobie. Bierze się z miłości, poczucia utożsamienia ze wspólnotą, z historii, tradycji, kultury i sztuki. Objawem tego przywiązania i patriotyzmu jest również oddawanie należnej czci i pamięci wszystkim tym, którzy walczyli o wolną Polskę. Patrząc w przyszłość, skupiajmy się na tym, co nas łączy. Budujmy Polskę, w której miłość do Ojczyzny, troska o polską tożsamość i tradycję nie stoją w sprzeczności, lecz przyczyniają się do integracji europejskiej, wzbogacania wzajemnego potencjału gospodarczego, intelektualnego i kulturalnego, a także do głębszego porozumienia współczesnych Europejczyków.

Celem realizacji wydarzenia jest poszerzenie świadomości odbiorców o dziejach kształtowania i budowy państwowości, podstaw praworządności, co daje poczucie solidarności i bezpieczeństwa, stabilności pracy, wzrostu gospodarczego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, umacnia poczucie wspólnoty wszystkich Polaków w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję.

Wydarzenie skierowane jest do szerokiej grupy społecznej: młodzieży, studentów, do rodzin wielopokoleniowych, seniorów, środowisk polonijnych i kresowych, przedstawicieli mniejszości narodowych, sympatyków organizatorów uroczystości, a także do wszystkich zainteresowanych mieszkańców i gości Mazowsza.

Fundacja Polonia Union